شرکت گسترش فناوری و رفاه بصیر ایرانیان

ثبت شرکت گسترش فناوری و رفاه بصیر ایرانیان جهت راه اندازی اپلیکیشن (آب و نیرو)

اقدام و ثبت شرکت آینده نگار بصیر جهت راه اندازی اپلیکیشن (آب و نیرو) با قرارداد منعقده با وزارت نیرو

و مصوبه هیات مدیره محترم در خصوص این نرم افزار اخذ گردیده و در دستور کاری شرکت آینده سازان رفاه پردیس قرار گرفته است.