همکاران گرامی بانک رفاه کارگران

بدون شک یکی از مباحث اصلی و بنیادی هر سازمانی ایجاد آرامش فکری و ارتقاء کیفیت مناسب زندگی کارکنانش میباشد که این مهم در گذر زمان با ایجاد دگرگونی های اساسی و سلایق مختلف در زندگی افراد ،متفاوت بوده و می تواند با طراحی خط مشی های مناسب و کاملاٌ اجرایی برای ارتقاء سطح امور رفاهی و معیشتی آنان قابل دسترس باشد. از این رو نگرش مدیران موفق هر بنگاه اقتصادی برای افزایش بهره وری سازمانی توجه ویژه به وضعیت معیشتی ، رفاهی و درآمدی کارکنانش می باشد . با توجه به محیط و سبک و سیاق در حال تغییر زندگی و از سوی دیگر اوضاع بی ثبات اقتصادی می توان با ترسیم چشم اندازی سودمند برای آینده و بهره جستن از شرایط و موقعیت های درحال تغییر و اعمال واکنش های مناسب دربرابر ناهمگونی های درآمدی و هزینه ای که بصورت روزافزون در حال گسترش می باشد ، اندیشه ای ماندگار طراحی کرد. در این راستا شرکت آینده سازان رفاه پردیس (سهامی خاص) در سال ۱۳۹۱ با سرمایه ثبتی ۳۵٫۲۰۰ میلیون ریال تأسیس گردید .از آن زمان تا کنون با توجه به فراز و نشیب های موجود درگستره  اقتصادی کشور تمامی سعی و تلاش نمایندگان شما به عنوان امین و حافظ منافع بر این باور بوده است که ضمن حفظ و حراست از نقدینگی و منابع پولی همکاران در جهت خلق ثروت و سرمایه گذاریهای ماندگار و در خور توجه ، تلاش حداکثری خود را بکار گیرند . همانگونه که مستحضرند از ابتدای تأسیس شرکت جمع مبالغ دریافتی از همکاران اعم از همکاران شاغل رسمی ، بازنشستگان معزز و کارکنان شرکت خدماتی طی ۳ مرحله جذب وجوه مربوطه بالغ بر۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰   ریال بوده که اقساط آن تا پایان سال جاری به اتمام خواهد رسید و الباقی سرمایه ثبتی و آورده نقدی این شرکت توسط شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک رفاه کارگران به میزان  ۵۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تأمین و پرداخت گردیده که سرمایه ثبتی این شرکت به رقم ۱۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است . با این تفاسیر و با توجه به نقدینگی تأمین شده و آخرین تغییرات صورت گرفته بطور دقیق ۰۹/۴۱% از سهام شرکت آینده سازان رفاه پردیس (سهامی خاص) متعلق به کارکنان بانک و به میزان ۵۸/۹۲ % متعلق به صندوق تعاونی رفاه کارکنان بانک رفاه کارگران می باشد.