شرکت آینده سازان رفاه پردیس

شرکت آینده سازان رفاه پردیس (سهامی خاص) با مشارکت حدود 15000 نفر از کارکنان رسمی و قراردادی ، بازنشستگان و کارکنان شرکت خدماتی بانک رفاه کارگران در تاریخ 23/05/1391 با شماره ثبت 428787 و شناسه ملی 10320812700در اداره ثبت شرکتهای استان تهران با سرمایه اولیه 35.200 میلیون ریال به ثبت رسیده و فعالیت خود را  از آذرماه 1391 بطور رسمی آغاز نموده است. مرکز اصلی شرکت واقع در تهران بلوارمرزداران سه راه آریافر ساختمان بانک رفاه پلاک 88 طبقه سوم کد پستی 1464653346 می باشد . ضمناً سال مالی شرکت در سنوات قبل از ابتدای مهر تا پایان شهریور ماه سال بعد بوده که از سال مالی 1395 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/08/1395 و آگهی روزنامه رسمی اطلاعات به شماره 21048 مورخ 16/08/1396 سال مالی شرکت از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ماه همان سال تعیین و تصویب گردیده است.

آخرین اخبار و رویدادها

سرمایه گذاریها و شرکتهای تابعه