سید حسن اصولی

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

عباس سلیمیان

رئیس هیئت مدیره

ولی الله گلیج

نایب رئیس هیئت مدیره

عباس کشوری

عضو هیئت مدیره

بیژن قزل بیگلو

عضو هیئت مدیره