شرکت آینده سازان رفاه پردیس (سهامی خاص) با مشارکت حدود 15000 نفر از کارکنان رسمی و قراردادی ، بازنشستگان و کارکنان شرکت خدماتی بانک رفاه کارگران در تاریخ 23/05/1391 با شماره ثبت 428787 و شناسه ملی 10320812700در اداره ثبت شرکتهای استان تهران با سرمایه اولیه 35.200 میلیون ریال به ثبت رسیده و فعالیت خود را  از آذرماه 1391 بطور رسمی آغاز نموده است

ترکیب سهامداران شرکت